Hakkımızda


» YÖNERGELER

EGE ÜNİVERSİTESİ

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

 

AMAÇ:

Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini geliştirmenin yanı sıra bir işletmedeki organizasyon şekli, üretim süreci ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla yapmakla yükümlü oldukları stajlara ilişkin esasları belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2: Bu yönerge Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışında yapacakları stajlarda uygulanacak esasları kapsar.

Staj Komisyonu

Madde 3: Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere Ege Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla üç kişiden oluşan bir staj komisyonu kurulur. Komisyon bir başkan ve iki üyeden oluşur. Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Staj komisyonun görevleri şunlardır:

a)      Öğrencilere staj ile ilgili yapmaları gerekenleri anlatmak için toplantılar düzenlemek,

b)      Stajda kullanılacak belgelerin zamanında düzenlenip öğrencilere ulaşmasını sağlamak,

c)      Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d)      Gerektiğinde programlara özgü staj uygulama esaslarını hazırlayarak Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak,

e)      Staj Değerlendirme Kurulları ile koordinasyon sağlayarak, stajla ilgili aksaklıkları belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmek,

f)        Staj değerlendirilmelerinin sonuçlandırılmasını takiben elde edilen istatistikî sonuçları bir rapor halinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunmak.

Staj Değerlendirme Kurulları

Madde 4: Öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesi için, Ege Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca, Staj Komisyonuna bağlı olarak her program için ayrı olmak üzere "Staj Değerlendirme Kurulları’ oluşturulur. Bu kurullar söz konusu programda görev yapan üç öğretim elemanından oluşur. Programda yeteri kadar öğretim elemanı olmaması durumunda yakın programlardan öğretim elemanları görevlendirilebilir Kurulun başkanlığını ilgili program koordinatörleri yapar. Stajlar, Staj Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir, oy çokluğu ile karar alır. Staj Değerlendirme Kurulları’nın görevleri şunlardır:

a)      Öğrencilere staj yeri temini konusunda önerilerde bulunmak,

b)      Yüksekokul Müdürlüğü gerekli gördüğünde öğrencilerin staj çalışmalarını denetlemek,

c)      Öğrencilerin stajlarını değerlendirmek, gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi staj değerlendirmesine çağırmak

d)      Değerlendirme sonuçlarını bu yönergenin 17. ve 20. maddelerinde belirtilen süreler içersinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne göndermek,

Staj Yerinin Belirlenmesi

Madde 5: Stajlar, Staj Değerlendirme Kurulları’nın uygunluğunu kabul ettiği yurt içi ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve/veya özel sektördeki işletmelerde yapılabilir. Staj Değerlendirme Kurulları öğrencilere staj yeri temin etmek konusunda yardımcı olabilir. Ancak staj yeri temini ile yükümlü değildir. Staj Değerlendirme Kurulları ya da Okul Müdürlüğünce belirlenen işletmeler ise Yüksekokul panolarında ilan edilir.

Madde 6: Kamu ya da özel kuruluşlarından tanınan ücretli/ücretsiz staj kontenjanları önerilerine fazla başvuru olması durumunda seçilecek öğrenciler Staj Değerlendirme Kurulları’nca yapılacak mülakat sonuçlarına göre belirlenir.

Staj Süresi

Madde 7:  Stajlar birinci ve ikinci sınıfın sonunda olmak üzere iki aşamada yapılır. Stajların süreleri programların gereksinimine göre değişiklik göstermekle birlikte toplam 8 ya da 12 haftayı (40 ya da 60 iş günü) kapsar. Stajların, 4 ya da 6 haftalık (20 yada 30 iş günü) ilk aşaması birinci sınıfın sonunda aynı süreyi kapsayan ikinci aşaması ise ikinci sınıfın sonunda "bütünleme sınavlarının tamamlanmasını izleyen hafta başlayacak biçimde’ yapılır. Stajların başlama tarihleri Staj Değerlendirme Kurulları’nca belirlenir. Öğrenci, birinci ve ikinci aşama stajlarını birleştirerek ikinci sınıfın sonunda da yapılabilir. Bu durumda her staj için ayrı staj dosyası hazırlanır.

Stajın Uygulanması

 Madde 8: Öğrenci, staj yapacağı firma yetkilisine staj dosyasının ikinci sayfasındaki işyerine ait kısmı onaylatarak yada yüksekokulda staj yapma isteğinin kabul edildiğine ilişkin kurum onaylı bir belge (aslı ile değiştirilmek kaydıyla faks metni de olabilir) ile Staj Değerlendirme Kurulları’na başvurur. Kurullar stajın söz konusu kurum/firmada yapılıp yapılmayacağına karar vermekte yetkilidir.

Staj Değerlendirme Kurulları gerekli gördüğü takdirde staj yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi staj yapılacak kurum/firmadan talep edebilir.

Madde 9: Staj Değerlendirme Kurulları’nın bilgisi dışında staj yerleri değiştirilemez. Yer değişikliği talepleri öğrencinin gerekçeli dilekçesi ve yeni bir staj yeri belirleyip önermesine istinaden Staj Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir.

Madde 10: Öğrenciler onaylanmış staj dosyası üzerinde değişiklik yapamazlar. Tespiti halinde staj geçersiz sayılır

Madde 11: Stajlar, Staj Komisyonu Başkanının staj dosyasındaki onayından sonra başlar.

Madde 12: Öğrenciler staj süresi boyunca kendilerine verilen programa uygun olarak yürüttüğü çalışmaları günü gününe ya da haftalık olarak not eder ve staj dosyasına geçirir. Öğrenci tarafından doldurulan formlar kurum/firmanın görevlendirdiği eğitici personel ya da staj amirince imzalanır. Uygulama bitiminde kurum/firmanın amiri öğrencinin yaptıklarını gösterir sayfaları denetleyerek onaylar. Dosyanın tamamlanmış olması için tüm belgelerin kurum/işyerince onaylanması gereklidir.

Madde 13: Staj Komisyonu, İzmir ili içinde yer alan işletmelerde staj yapan öğrencilerin denetlenmesi için öğretim elemanı görevlendirebilir. İzmir ili dışında staj yapan öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışlarının ise gerektiğinde ilgili yörede bulunan bir Meslek Yüksekokulu tarafından denetlenmesini talep edebilir. Denetleme sonucunda hazırlanan raporun bir nüshası ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne de sunulur.

Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 14: Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu iş yeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve davranışlarıyla çevreye örnek olmak zorundadır. Staj yapılan kurumun amiri tarafından Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilmesi kaydıyla staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumları, Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesi konusunda Staj Komisyonu’nun takdir hakkı saklıdır.

Madde 15: Öğrenciler staj yaptıkları işyerinde kullandıkları alet, malzeme ve tesisleri özenle kullanmak zorundadırlar.

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Madde 16: Staj kesintisizdir ve bölünemez. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciler Ege Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli sayılabilirler.

 

a)      Öğrencinin staja devam edemeyeceğini belirten Üniversite/Devlet Hastanelerinden alınmış ve en az üç hekim tarafından imzalanmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır).

b)      Doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için ayrı hesaplanır).

Yukarıda belirtilen haller dışında ve süresinin %10’nu aşmayan devamsızlıklarda stajların geçerli ya da eksik sayılması hususunda Staj Komisyonu’nun takdir hakkı saklıdır.

Staj Dosyalarının Teslimi

Madde 17: Yaz döneminde yapılan stajlara ilişkin staj dosyaları takip eden güz döneminin kayıt yenileme haftası içerisinde, eğitim-öğretim dönemi sürecinde yapılan stajlara ilişkin staj dosyaları ise staj bitimini takiben en geç 4 hafta içinde evrak kayıt bürosu aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilir. Belirlenen süreler içinde dosyalarını teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.

Madde 18: Staj dosyaları içinde yer alan Devam Çizelgesi ve İşveren Değerlendirme Raporu mümkünse kurum/firmanın antedi basılmış kapalı ve kaşe basılmış değilse kapalı ve kaşe basılmış bir zarf içerisinde teslim edilir. Bu raporun açık olarak teslim edilmesi durumunda öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Raporun posta yolu ile gönderilmesi durumunda postadaki kayıp yada gecikmelerden Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü sorumlu değildir.

Stajların Değerlendirilmesi

Madde 19. Evrak Kayıt Bürosu aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilen staj dosyaları ve işveren değerlendirme raporları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Staj Değerlendirme Kurulları’na gönderilir. Staj Değerlendirme Kurulları dosyaların tesliminden en geç iki hafta içinde öğrencileri değerlendirmeye çağırır. Değerlendirmeler sözlü olarak yapılır. Belirtilen tarihlerde gelmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır. Mazereti nedeniyle daha erken tarihte stajının değerlendirilmesini talep eden öğrencilerin durumu hakkında Staj Değerlendirme Kurulları’nın takdir hakkı saklıdır.  Mezun olabilmek için stajlardan başarılı olmak şarttır.

Madde 20: Staj Değerlendirme Kurulları, hem yaz döneminde hem de eğitim öğretim dönemi içinde yapılan stajların sonuçlarını dosya teslimini izleyen en geç 4 hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirir.

Madde 21: Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Madde 22: Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler ile herhangi bir derse devam zorunluluğu olmayanlar (katılması gereken sınav günleri dışında) eğitim-öğretim dönemi içinde de stajlarını yapabilirler. Mezuniyeti için tek dersi olan öğrenciler devam zorunluluğuna bakılmaksızın, dersi olduğu gün staj süresinin dışında kalmak şartı ile eğitim dönemi içerisinde staj yapabilirler.

Yabancı Ülkelerde Staj

Madde 23: Öğrenciler bu yönergedeki esaslar dâhilinde Staj Değerlendirme Kurulları ve Staj Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda yabancı ülkelerde staj yapabilir.

Yetki

Madde 24: Bu yönergenin kapsamında bulunmayan konuları yasa, yönetmelik ve bu yönergenin hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla, Ege Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.

Madde 25: Bu yönergede belirtilen staj sayı ve süreleri ile uygulama esasları 2007–2008 yaz dönemi stajlarından itibaren geçerlidir

Yürürlük

Madde 26: Bu yönerge, Ege Üniversitesi senatosu tarafından 26.05.2008/11/15 tarihinde kabul edilmiştir.

Yürütme:

Madde 27: Bu yönergeyi Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

 

   


English Web Site Türkçe Web Site egemyo

Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova / İZMİR
Telefon: ( 0 232 ) 373 62 19 | Fax: ( 0 232 ) 388 75 99 | e-posta: egemyo@mail.ege.edu.tr